نانو پوشش آبگریز شیشه

این محصول از طریق واکنش با سطح شیشه موجب آسان تمیزشوندگی شیشه می شود. در واقع، این محصول بدون ایجاد هرگونه تاری یا کدری باعث غلتیدن قطرات آب روی شیشه و در نتیجه شسته شدن آلودگی ها از روی آن می شود. در نتیجه صرفه جویی قابل توجهی در مصرف آب و هزینه های شستشوی مداوم صورت می گیرد.

جزئیات محصول
جزئیات محصول

این محصول از طریق واکنش با سطح شیشه موجب آسان تمیزشوندگی شیشه می شود. در واقع، این محصول بدون ایجاد هرگونه تاری یا کدری باعث غلتیدن قطرات آب روی شیشه و در نتیجه شسته شدن آلودگی ها از روی آن می شود. در نتیجه صرفه جویی قابل توجهی در مصرف آب و هزینه های شستشوی مداوم صورت می گیرد.

مشتریان ما

آخرین اخبار