نانو پوشش آبگریز کاشی و سرامیک

این محصول با بهرهگیری از فناوری نانو از جذب آب و رطوبت در انواع کاشی های معمولی و پرسلانی جلوگیری می کند و آن را خود تمیزشونده می نماید. همچنین، به دلیل جلوگیری از نفوذ آب در بندکشی ها، باعث بهبود آب بندی دیوار سرویس و حمام می شود.

جزئیات محصول
جزئیات محصول

این محصول با بهرهگیری از فناوری نانو از جذب آب و رطوبت در انواع کاشی های معمولی و پرسلانی جلوگیری می کند و آن را خود تمیزشونده می نماید. همچنین، به دلیل جلوگیری از نفوذ آب در بندکشی ها، باعث بهبود آب بندی دیوار سرویس و حمام می شود.

مشتریان ما

آخرین اخبار