نانو پوشش آبگریز سنگ

این محصول با بهره گیری از فناوری نانو در عمق سنگ نفوذ کرده و از جذب آب و رطوبت جلوگیری می کند. همچنین مانع از ایجاد قارچ و شوره روی سنگ شده و آن را خود تمیزشونده می نماید و به دلیل جلوگیری ازنفوذ آب در ترک های مویی، باعث افزایش عمر مفید سنگ می شود.

جزئیات محصول
جزئیات محصول

این محصول با بهره گیری از فناوری نانو در عمق سنگ نفوذ کرده و از جذب آب و رطوبت جلوگیری می کند. همچنین مانع از ایجاد قارچ و شوره روی سنگ شده و آن را خود تمیزشونده می نماید و به دلیل جلوگیری ازنفوذ آب در ترک های مویی، باعث افزایش عمر مفید سنگ می شود.

مشتریان ما

آخرین اخبار